Bomeneffectenanalyse bij nieuwbouw

boombewuste architectuur - projectontwikkeling met respect voor het behoud van bomen

Rumbeke-Roeselare 112 bomen jaar: 2021-2024 Architectuur: B2AIEen historisch park in Rumbeke, evenwel in woongebied,  wordt herdefinieerd als een kwaliteitsvolle woonsite met meerdere woonblokken. Een rijk bomenbestand vormt niet enkel een context, maar veeleer de raison d'être van dit project. Doel van de studie is om de bomen op een kwaliteitsvolle wijze in architectuur in te passen (of is het andersom?). Concreet werd: 

- het huidige bomenbestand geanalyseerd vanuit technisch en esthetisch oogpunt
- ontwerpkundige voorstellen geformuleerd om architectuur en omgevingsontwerp boomvriendelijk in te richten met het oog op het behoud op korte (tijdens de bouw) en lange termijn (behoud van ecosystemen). Zo werden wortelbruggen, aangepaste maaivelden en technische opbouwen voorgesteld.

- mitigerende maatregelen vooropgesteld om de impact van het bouwproces te minimaliseren (afbakenen beschermingszones, aangepaste werfmethodiek, compensatie door bemaling bij bomen, ...)

- de opvolging van (het naleven van) alle boombeschermende maatregelen.

Het proces vormt een voorbeeldstellend project in een heldere dialoog tussen bouwheer, architect en vergunningsverlenende overheid.